ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ

Έννοια Ολυμπιακής Παιδείας

Ολυμπιακή Παιδεία είναι η μορφωτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ή και τροποποίηση προτύπων συμπεριφοράς των νέων, σύμφωνα με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού. Συνδέει το παρελθόν με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες, συνδυάζοντας την καλλιέργεια του σώματος με την πνευματική διάσταση του ανθρώπου.
Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία» φιλοδοξεί να προσεγγίσει και να συμπεριλάβει όλους όσους εμπλέκονται με την αγωγή και την εκπαίδευση, χωρίς καμία διάκριση. Σκοπός του είναι να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους μαθητές, τους νέους της Ελλάδας και της Ομογένειας στη διαμόρφωση συμπεριφορών και αξιών φιλίας, στην ανάπτυξη της συνεργασίας με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της κατανόησης και της ειρήνης, στην ενίσχυση της αυτονομίας, της κριτικής σκέψης και της υπευθυνότητας.

Στόχοι Ολυμπιακής Παιδείας

Στόχος του Προγράμματος είναι να οικοδομήσουμε το Ανοικτό Σχολείο,ένα Ανοικτό Σχολείο το οποίο προσκαλεί τη Μαθητική και Εκπαιδευτική κοινότητα, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο με στόχους :

  • Να καταστήσει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς χώρους κυψέλες πολιτιστικής δημιουργίας και αθλητικής παιδείας, με δεδομένη τη μαθησιακή και παιδαγωγική σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου και της αναγνωρισμένης υψηλής αποδοχής του από όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα από τους νέους.
  • Να διαδώσει τις αξίες του αθλητισμού ως πολύτιμου αγαθού που βελτιώνει την υγεία, δημιουργεί πνευματική και ψυχική ανάταση και προάγει την ποιότητα ζωής του ατόμου. Στην κοινωνία της νέας ατομικότητας, ο αθλητισμός ως φορέας θεμελιωδών κοινωνικών αξιών εισάγει και υπηρετεί την έννοια της Κοινωνίας των Πολιτών με ένα τρόπο βιωματικό και αποτελεσματικό. Ο σεβασμός του άλλου, του συναθλητή ή του αντιπάλου, η εκμάθηση και η τήρηση κανόνων της συλλογικής ζωής, το αίσθημα της αλληλεγγύης, της προσπάθειας του «ευ αγωνίζεσθαι», της ένταξης στην ομάδα, η προώθηση, δηλαδή, της ιδιότητας του πολίτη της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας αποτελούν, ενδεικτικά, αξίες που καλλιεργούνται μέσα από τον αθλητισμό.
  • Να προάγει τις ατομικές ικανότητες και να ενισχύσει τη συλλογική δράση μέσω του εθελοντικού και αθλητικού κινήματος στη σχολική ζωή καθώς και τη σημασία της Ολυμπιακής παράδοσης και εκπαίδευσης στα αγωνίσματα.
  • Να ενισχύσει την εθελοντική προσφορά και τη διεξαγωγή εθελοντικών δράσεων μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών ή και παράλληλα με αυτό.
  • Να ενισχύσει συνεργασίες και να προωθήσει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προσβλέποντας στην ενθάρρυνση του κοινωνικού ρόλου των νέων αλλά και στην κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση των νέων ως εθελοντών, θεατών, φιλάθλων, αθλητών.
  • Να προωθήσει την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών, καθώς και να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο για την εφαρμογή υποστηρικτικών θεσμών του ανοικτού σχολείου.
  • Να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στους γονείς και κηδεμόνες (οικογενειακός εθελοντισμός) και στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με τους μαθητές προκειμένου να ενισχύονται το κριτικό πνεύμα, οι πρωτοβουλίες και η κινητοποίηση των παιδιών και των νέων στη διαδικασία της μάθησης και της κοινωνικής προσφοράς.
  • Να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα γύρω από τα θέματα όπως η ανοχή στην διαφορετικότητα και τον πολυπολιτισμό και να ενθαρρυνθεί η δράση στην ενίσχυση μιας υγιούς, δημοκρατικής ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας.
  • Να αναβαθμίσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιλογή και ένταξη δραστηριοτήτων που θα βασίζονται σε μια ευρεία βάση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και εμπειριών ώστε να ενθαρρύνεται και να ενισχύεται η μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Κατασκευή ιστοσελίδας Γιάννης Ανδρεάδης
Copyright © 2003 - 2004